Regulamin

Pokoje

 • Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie „U Steców” i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 • Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 • Sprzątanie pokoi zajętych przez turystów ustalone jest indywidualnie z gospodarzami w dniu przyjazdu (dotyczy pobytu dłuższego niż 3 dni.)
 • Jeżeli liczba turystów jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo:
  – odstąpić od umowy z winy turysty.
  – odmówić przyjęcia dodatkowych osób.
 • Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty.
 • Turysta odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 • Za pobyt turysty poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 • Trzymanie zwierząt domowych w wynajmowanych pokojach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
 • Dostęp do zwierząt w gospodarstwie (w tym psów) może odbywać się pod nadzorem gospodarzy lub osoby do tego wyznaczonej.
 • Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 • W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem tarasu.
 • W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.
 • Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie
 • Zameldowanie:14:00-22:00 , Wymeldowanie: 08:00-12:00.

Kajaki:

Wzór umowy wypożyczenia: Kliknij aby pobrać

 • Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z
  cennikiem
 • Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
  (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Nie obsługuje się osób
  niepełnoletnich, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą
  pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 • Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i
  ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 • Na każdej jednostce musi się znajdować tyle kamizelek ratunkowych lub
  asekuracyjnych ile osób się na niej znajduje, obowiązkowo należy je założyć na
  siebie podczas pływania.
 • Wypożyczalnia nie zajmuje się organizacją spływów kajakowych a jedynie
  wypożycza sprzęt. Spływy należy organizować samodzielnie i na własną
  odpowiedzialność.
 • Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym przez
  Wypożyczającego oraz Wypożyczalnię.
 • Sprzęt zwracany Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym
  ponowne wypożyczenie.
 • Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z
  Wypożyczalnią.
 • Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub wg wcześniej ustalonych
  zasad na specjalne życzenie klienta.
 • Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik
  ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za
  wypożyczenie.
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
  wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 • Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia
  pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie
  bez prawa zwrotu pieniędzy.
 • Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów
  muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane
  wyłącznie na jej warunkach.
 • Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający
  zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na
  stopień jego zamortyzowania
 • Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane
  polubownie.
  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd
  właściwy dla Wypożyczalni.
 • Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
  zawartych w regulaminie.

Basen

Zasady korzystania z basenu.

 • Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach
 • Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Z basenu nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzającym oraz
  osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na
  basenie.
 • Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a
  także kobiety ciężarne, powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością.
  Właściciel basenu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z
  basenu przez te osoby.
 • Korzystającym z basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających
  bezpieczeństwu osób tam przebywających.
 • Na basenie kategorycznie zabrania się:  skoków do wody,  wpychania do wody innych uczestników, spożywania żywności oraz żucia gumy,  pozostawiania małych dzieci bez opieki.
 • Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.
 • Za negatywne skutki korzystania z basenu, spowodowane naruszeniem
  regulaminu, właściciel basenu nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność.

 • Właściciel basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w
  szczególności rzeczy wartościowe, zagubione w basenie oraz utracone na skutek
  kradzieży
 • Właściciel basenu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
  niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 • Nieznajomość regulaminów korzystania z basenu oraz nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu.

Rowery

Wzór umowy wypożyczenia: Kliknij aby pobrać

Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej
umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.

 • Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia
  roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru
  sprawnego technicznie.
 • Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty,
  paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.
 • Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 • Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry, gotówką wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczenia czasu wynajmu.
 • Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem
  umowy
 • Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie i należy zwrócić je w należytej czystości.
 • Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi
  Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat
  serwisowy.
 • Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak
  znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty
  całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru) w wysokości 500zł.
 • W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody,
  odpowiedzialność ponosi Wypożyczający
 • Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym
  rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 • Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed
  kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod
  wpływem innych środków odurzających.
 • W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia.
  Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego
  wyposażenia, według cen tych przedmiotów.
 • Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie.
 • Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym
  w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować Wypożyczalnię.
 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez
  Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków,
  poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

Grill, Miejsce Ogniskowe lub Kociołek

 • Korzystający z miejsca do grillowania i ogniska akceptują zapisy niniejszego Regulaminu Gospodarstwa U steców w Załęczu Małym, a także zobowiązują się ich przestrzegać oraz
  wyrażają zgodę na ich stosowanie.
 • Miejsce do grillowania i ogniska jest dostępne w sezonie letnim od świtu do zmierzchu.
 • Miejsce do grillowania jest ogólnie dostępne i służy ogółowi użytkowników korzystających z Obiektu.
 • Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca do grillowania wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 • Osoby korzystające z miejsca do grillowania zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności przy
  rozpalaniu, utrzymywaniu oraz przy ugaszaniu ognia.
 • Do rozpalania grilla należy stosować wyłącznie węgiel drzewny lub brykiet.
  1. Zakazuje się używania do rozpalania grilla: odpadów drewnianych, gałęzi, gazet, materiałów
   łatwopalnych (nafta, benzyna) itp.
  2. Po zakończeniu korzystania z miejsca do grillowania należy pozostawić je w czystości. Śmieci, odpadki i
   pozostałości węgla drzewnego należy składać w pojemnikach do tego przeznaczonych.
  3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu lub porządek publiczny mogą być usunięte z
   terenu obiektu przez osoby dozorujące, pracowników Obiektu lub służby miejskie
  4. Osoby niszczące wyposażenie miejsca do grillowania zostaną pociągnięte do odpowiedzialności
   materialnej za wyrządzone szkody.
  5. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności na
   zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa